Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum

ochrany osobných údajov klientov Agentúra MaKiLe s.r.o.

Obecné zásady

Spoločnosť Agentúra MaKiLe s.r.o., ako prevádzkovateľ web stránok MaKiLe.net (www.makile.net, divadlo.makile.net, svet.makile.net, pesnickolalandia.makile.net, oslavy.makile.net a ostatné stránky bežiace pod domenénou makile.net), pôsobiaca i ako správca údajov, kladie veľký dôraz na súkromie užívateľov portálu. V rámci menovanej spoločnosti dbáme o nám poskytnuté údaje a zaisťujeme ich bezpečie. Údaje sú špeciálne chránené a zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Zásady ochrany osobných údajov na našich webových stránkach sú verejne dostupné.

Naše webové stránky sú prístupné verejnosti. Jednou z hlavných funkcií web stránok MaKiLe.net je poskytovať informácie o ponúkaných službách.

Ako sú interné údaje generované a spracovávané

Údaje a informácie (ako sú IP adresy) obsiahnuté v systémových protokoloch generovaných internetovými pripojovacími protokolmi a spracovávané našimi web stránkami sú použité pre technickú správu našich serverov. IP adresy se tiež využívajú pre tvorbu obecných demografických štatistických profilov; napr. profilov regiónov, z ktorých boli pripojenia zahájené. Web stránky MaKiLe.net používajú cookies pre prispôsobenie nášho obsahu a služieb jednotlivým požiadavkom a potrebám užívateľov. Web stránky MaKiLe.net spracovávajú údaje prostredníctvom cookies a je potrebné, aby návštevník webovej stránky vyjadril s takým spracovaním ešte pred uložením cookies v jeho počítači svoj súhlas. Neudelenie súhlasu nezabráni užívateľovi využívať naše služby, ale môže v niektorých prípadoch zapríčiniť určité obmedzenia. Cookies tiež používame pre zber a zostavovanie štatistických údajov o použití našich webových stránok užívateľmi.

Aké údaje sú potrebné pre registráciu na našich webových stránkach?

V registračnom formulári vyžadujeme nasledujúce informácie: emailovú adresu (bude použitá pre zasielanie newsletterov s ponukami pripravovaných akcií a podujatí).

Aké užívateľské údaje sú poskytované verejnosti?

Neposkytujeme žiadne užívateľské údaje ani verejnosti.

Osobné údaje

Správcom osobných údajov pridaných užívateľom alebo špecialistom je spoločnosť Agentúra MaKiLe s.r.o., so sídlom Hrobákova 22, Bratislava, IČO: 479 535 43. Správca údajov spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý je za všetkých okolností a vo všetkých ohľadoch zhodný s platnými právnymi predpismi a so zásadami ochrany súkromných údajov, najmä s riadnou ochranou osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané správcom údajov výhradne v rozsahu potrebnou k účelu definovania, riadneho zaistenia, zmeny, zrušenia alebo ukončenia služby poskytovanej elektronickými prostriedkami. Osobné údaje poskytnuté užívateľom sú spracované pre účely súvisiace s používaním a poskytovaním služieb ponúkaných na našich webových stránkach. So súhlasom užívateľa môže správca údajov spracovávať jeho osobné údaje pre štatistické a marketingové účely.

Aký obsah poskytnutý užívateľom je verejne viditeľný?

Neposkytujeme žiadny užívateľský obsah.

Uchovávanie údajov a ich ochrana

Osobné údaje užívateľov sú uložené v databáze zaistenej technickými a organizačnými prostriedkami k ich ochrane v súlade zo zákonmi na ochranu osobných údajov a platnými predpismi.

Ako môžu byť osobné údaje revidované, overené, upravené alebo odstránené, a aké sú obmedzenia na ne sa vzťahujúce?

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

V rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom môže byť časť osobných údajov užívateľa nami poskytnutá tretím stranám. A to pre účely, ako je napríklad ochrana zákonom chránených záujmov takejto strany (napr. autorských práv, dobrého mena alebo iné), s výhradou, že zverejnenie môže prebehnúť iba na základe písomnej žiadosti, pričom žiadajúca strana preukazuje, že boli porušené jej právom chránené záujmy, a poskytuje dôkaz, ktorý zabezpečí dôveryhodnosť tvrdeniam tejto strany. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupnené tretej strane na základe dohody s Agentúra MaKiLe s.r.o., na žiadosť alebo so súhlasom užívateľa, alebo na požiadanie príslušného orgánu (napr. súd, prokurátor, polícia). Elektronická korešpondencia Agentúra MaKiLe s.r.o. je archivovaná a v niektorých prípadoch môže byť poskytnutá a použitá nami, alebo kompetentnou osobou / orgánom pre účely súvisiace s vyšetrovaním alebo súdnym sporom alebo pre iné zákonné účely.

Odkazy na iné webové stránky

Nenesieme zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov aplikovaných vlastníkmi alebo správcami webových stránok, na ktoré presmerovávajú odkazy umiestnené na web stránkach MaKiLe.net. Dôrazne odporúčame zoznámenie sa so zásadami ochrany osobných údajov aplikovanými na externých webových stránkach zhromažďujúcich osobné údaje.

Poznámky a informácie zasielané užívateľom a špecialistom

Vyhradzujeme si právo šíriť medzi užívateľov oznámenie o dôležitých zmenách, týkajúcich sa našich webových stránok. Môžeme tiež šířiť marketingovú a ďalšiu obchodnú korešpondenciu, s ktorou užívateľ súhlasil. Marketingové a ďalšie obchodné informácie môžu byť tiež pripojené ku korešpondencii medzi užívateľmi, odoslanej prostredníctvom systému správcu údajov.